Com ja sabeu per comunicacions anteriors, enguany celebrem Eleccions al Consell Escolar de Centre.

Volem recordar-vos que:
 • Les eleccions seran el proper DIVENDRES 18 DE GENER DE 2013.
 • L’horari de votació és prou ampli perquè tots els pares, mares i tutors legals hi puguin participar: de 8:10 a 9:30 del matí i de 16:00 a 18:30 a la tarda.
 • Poden votar tots dos progenitors o tutors legals, sempre que estiguin registrats al cens.
 • Des de l’AMPA proposem una candidatura única. Dels 5 membres que formen el sector Pares i Mares, s’han de renovar, enguany, dues places. Aquí us proposem tots els pares i mares que es presenten. En aquesta renovació parcial, només cal marcar dues creus (marcar més o menys candidats invalidaria la papereta)

Podeu consultar les candidatures en aquest enllaç.

LA TEVA PARTICIPACIÓ ÉS CABDAL - VOTA!!!!

El Consell Escolar de Centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del  centre.   Les seves funcions són:
 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en els les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.